مسابقه مجازی بازطراحی وبهینه سازی ماسک ومحافظ صورت مورد نیاز کادر درمان

برای دانلود فرم مشخصات مسابقه مجازی بازطراحی وبهینه سازی ماسک ومحافظ صورت مورد نیاز کادر درمان لطفا اینجا را کلیک نمایید.

آدرس ایمیل:    bpj@iauksh.ac.ir