مسابقه مجازی بازطراحی وبهینه سازی ماسک ومحافظ صورت مورد نیاز کادر درمان

1- هدف و دامنه كاربرد:

به منظور ايجاد هماهنگي در تهية گزارشات طرح‌هاي پژوهشي باشگاه در سطح كشور و افزايش كاربري و استفاده گزارشات، ضروريست كه مجريان محترم طرح‌ها گزارشات خود را مطابق با اين دستورالعمل تهيه و تحويل نمايند.

2- تعاريف واختصارات

ندارد.

3- مراجع وماخذ

-        روش اجرايي كنترل مستندات وسوابق

-        دستورالعمل اجرائي طرحهاي پژوهشي باشگاه

-        پرسشنامه طرح پژوهشي

4- شرح اقدامات

4-1      گزارشاتي كه تهيه مي شوند لازم است در قطع A4 بوده و متن آنها با استفاده از نرم افزار Word تهيه گردد. حاشيه نوشته‌ها از سه سمت بالا‌، پايين و چپ برابر 2 سانتيمتر و از سمت راست برابر 3 سانتيمتر باشد. چنانچه گزارش به صورت پشت و رو (هر دو روي ورق) تهيه مي شود، براي صفحات زوج حاشيه از سمت چپ 3 سانتيمتر و از سمت راست 2 سانتيمتر باشد.

4-2      براي متن فارسي از فونت نازنين (Nazanin) با سايز 14 و براي متن لاتين از فونت
(Times New Roman) با سايز 12 استفاده شود. فاصله خطوط نيز برابر 1 در نظر گرفته شود. فاصله سطر اول هر پارگراف از سطر آخر پارگراف قبلي، 6 فونت بيشتر باشد

4-3      گزارشات مرحله اي كه در پرسشنامه طرح پژوهشي پيش‌بيني شده است، در دو نسخه و همراه با نسخة نرم‌افزاري اصل (پي دي اف نشود) تهيه و براي باشگاه پژوهشگران جوان واحد دانشگاهي  ارسال گردد. صحافي اين گزارشات مي‌تواند با فنرهاي پلاستيكي و با جلد مقوايي باشد.

4-4      گزارش نهايي لازم است با جلد گالينگور در چهار نسخه به رنگ آبي تهيه و همراه با نسخة نرم افزاري (به صورت CD) تهيه و براي باشگاه پژوهشگران جوان واحد دانشگاهي ارسال يا تحويل گردد. گزارش نهايي بايد جامع كليه گزارشات قبلي باشد، به نحوي كه با مطالعه آن نيازي به مراجعه به گزارشات قبلي نباشد.

4-5      صفحة جلدگزارشها اعم از گزارشات دوره اي و پاياني، به شرح نمونه در ضميمه 1 اين دستورالعمل تهيه گردد.

4-6      صفحة دوم كه شناسنامه گزارش و حاوي مشخصات طرح‌، مجري و همكاران مي‌باشد به شرح نمونه در ضميمه 2 دستورالعمل تهيه گردد.

4-7      صفحة سوم در صورت علاقه‌مندي مجري، براي تقدير و تشكر از افراد يا نهادهاي مورد نظر اختصاص يابد.

4-8      صفحة چهارم جهت ارائه چكيده يك صفحه‌اي از گزارش مي‌باشد. توصيه مي شود يك چكيده به زبان انگليسي نيز در انتهاي گزارش آورده شود.

4-9      صفحة پنجم به بعد، به ترتيب محتوي فهرست مندرجات‌، مقدمه‌، فصل‌هاي مختلف گزارش و در نهايت مراجع مورد استفاده و سپس ضمايم گزارش مي‌باشد.

4-10    كليه جداول و شكل‌ها بايد در جاي مناسب در متن گزارش گنجانده شده و داراي شمارة ترتيب باشد. شماره و عنوان جداول در بالا و شماره و عنوان شكل‌ها در زير آنها لازم است درج گردد.

4-11    در داخل متن‌، هر كجا كه از مرجعي استفاده شده است، لازم است‌، شمارة آن مرجع در داخل كروشه ‌] [ نوشته شود و در پايان گزارش و در فصل مراجع، مشخصات كامل مراجع مورد استفاده به ترتيب شماره‌هاي استفاده شده، آورده شود. شماره مراجع لازم است به ترتيب استفاده در متن گزارش انتخاب و تخصيص يابد.

4-12    همراه با گزارش نهايي طرج، يك گزارش خلاصه اسي نيز با تكميل فرم پيوست 3 تهيه و تحويل مي گردد. اين گزارش براي اطلاع رساني هاي باشگاه، چاپ در گزارشات مربوط به فعاليتهاي پژوهشي باشگاه و انعكاس به دستگاههاي اجرائي و صنعتي محتلف مورد استفاده قرار مي گيرد، بنابراين لازم است در تهيه و تكميل آن كمال دقت و توجه مبذول گردد. نسخه نرم افزاري اين خلاصه نيز، لازم است به همراه نسخه نرم افزاري گزارش نهائي تحويل باشگاه در واحد دانشگاهي گردد. البته مجري مي تواند، نسبت به تكميل اين فرم در سايت باشگاه نيز اقدام نمايد، كه مزيد تشكر و امتنان است.

5- مستندات و پيوست‌ها:

-          ضميمه 1 نمايانگر آرايش و چگونگي صفحه جلد گزارشات

-          ضميمه 2 بيانگر صفحه دوم گزارشات و به عنوان صفحه شناسنامه طرح

-          ضميمه 3، فرم خلاصه طرح پايان يافته