مسابقه مجازی بازطراحی وبهینه سازی ماسک ومحافظ صورت مورد نیاز کادر درمان

 

جهت دریافت فرم تقاضانامه بر روی آن کلیک نمایید:

 

  تقاضانامه ثبت و تأیید علمی اختراع یا نوآوری