مسابقه مجازی بازطراحی وبهینه سازی ماسک ومحافظ صورت مورد نیاز کادر درمان

 آمار طرح های پژوهشی اعضای باشگاه پژوهشگران

ردیف

نام و نام خانوادگی مجری

عنوان طرح

کد طرح

وضعیت

1

آرزو حسين پور

بكار گيري اسپلاين هاي غير چندجمله اي در حل مسائل مقدار مرزي با شرايط مرزي غيرموضعي

89927

جاری

2

محسن منصوري

محتواي متبوليت هاي ثانويه و پروفايل پروتئيني در كشت سوسپانسيون سلولي گياه بادرشبويه (dracocephalum moldavica)

89886

جاری

3

جواد جلیلیان

نمايشگر سرعت ايمن

90019

جاری

4

علي رضا حاضري

طراحي ، شبيه سازي و ساخت كوپلر هايبريد شاخه-خط كوچك هارمونيك شده با متوقف سازي

89033

جاری

5

وحيد سهيلي آرا

ساخت ربات مين ياب

89790

جاري

6

خديجه مرزباني

بررسي تأثير تنظيم كننده هاي مختلف رشد و ريزنمونه هاي مختلف بر كال زايي و باززايي گياه دارويي بادرشبويه(Dracocephalum moldvica )

89669

جاري

7

ساسان امجديان

بتن سبك پر مقاومت و مقايسه كيفي انواع سيمان هاي توليدي غرب كشور

89045

جاري

8

مسعود معرف

طراحي و ساخت دستگاه نيمه اتوماتيك رنگ آميزي بلوكهاي سيماني خيابانها

88928

جاري

9

اعظم نظري

بررسي اثر نياز سرمايي، تيمار پس رسي و شرايط محيطي بر تنژيدن بذر زيره سياه ايراني (Bunium persicum).

88927

جاري