مسابقه مجازی بازطراحی وبهینه سازی ماسک ومحافظ صورت مورد نیاز کادر درمان

 

جهت دریافت آیین نامه بر روی آن کلیک نمایید:

 

 آیین نامه حمایت از اختراعات و نوآوری ها