جهت دریافت آیین نامه بر روی آن کلیک نمایید:

 

 آیین نامه حمایت از اختراعات و نوآوری ها